Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden per 1 maart 2021
Op de diensten en producten die Studio Dani levert, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer: Studio Dani;
Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Iedere rechts- of natuurlijke persoon, die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens rechtsvertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgena(a)m(en);
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening;
Opdracht: het verzoek van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten;
Werkzaamheden: al datgene wat de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever maakt, onderneemt c.q. doet maken en of ondernemen.

De Opdrachtnemer wordt aangeduid als Studio Dani, ‘ik’ en ‘mij’ of ‘me’. De Opdrachtgever wordt genoemd als ‘je’, ‘jij’ of ‘jou’ en staat gelijk aan (naam opdrachtgever).

2 Identiteit
Studio Dani
Kapelaan Koopmansplein 172
5112 NH ‘s-Hertogenbosch, Nederland
Telefoonnummer: 06 30038556
E-mailadres: danielle@studiodani.nl
KvK nummer: 76359549
Btw-identificatienummer: op aanvraag ivm privacy

3. Kwaliteit
Als opdrachtnemer verplicht ik me tot het leveren van goed werk, zowel tekstueel als inhoudelijk. Ik zet me ervoor in om goed werk te leveren waar jij blij mee bent. Dit doe ik op een zorgvuldige manier, binnen de afgesproken termijn.

4. Geheimhouding
Met vertrouwelijke informatie ga ik zorgvuldig om. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit duidelijk is besproken of blijkt uit de aard van de informatie. Meer over privacy lees je in het privacybeleid.

5. Offerte
Een eerste gesprek kost jou uiteraard niets. Vraag je een offerte bij me op? Dan is deze vrijblijvend en geldig voor één maand.

6. Levering
De datum van oplevering besluiten we in overleg. Vanzelfsprekend doe ik mijn best om onze afspraak na te komen. Lukt dat niet door ziekte of overmacht? Dan laat ik je dat zo snel mogelijk weten. De opdracht komt stil te liggen en wordt uitgesteld tot een later moment. Tijdens ziekte of een overmachtsituatie ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

7. Wijzigingen
Uiteraard mag jij mijn werk van feedback voorzien. Onderdelen die je graag anders wilt, pas ik voor je aan. De eerste feedbackronde zit bij de prijs inbegrepen. Wil je meerdere feedbackrondes? Dan mag ik deze kosten in rekening brengen op de factuur.

8. Eigendom
Alle geleverde en nog te leveren producten en diensten in de ruimste zin des woords, blijven uitsluitend eigendom van Studio Dani, totdat alle facturen zijn betaald. Ook de vorderingen aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

9. Naamsvermelding
Studio Dani is te allen tijde gerechtigd om het werk te signeren en/of de naam te laten vermelden. Zonder toestemming vooraf is het voor jou niet toegestaan het werk zonder vermelding van Studio Dani openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Opdrachtgever kan je een vermelding krijgen op de website of in de portfolio op andere wijze van Studio Dani. Zonder vooraf bezwaar van jou, ga je hier automatisch mee akkoord. Vind je het toch niet fijn? Dan pas ik het direct aan indien hier niet onmiddelijk kosten aan verbonden zijn.

10. Betaling
Je ontvangt mijn factuur per mail. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Betaal je mijn factuur niet binnen de betaaltermijn? Dan ontvang je van mij een herinnering en komt er een wettelijke rente bovenop. Als je na mijn herinnering nog steeds niet betaalt, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor jouw rekening.

11. Aansprakelijkheid
Als opdrachtgever ben jij verantwoordelijk om mijn werk op juistheid te controleren. Ik ben niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden of onvolledige informatie in teksten. Door akkoord te geven op een opdracht, vrijwaar jij mij van deze aansprakelijkheid. Dit geldt uiteraard niet als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door mij. De maximale schadevergoeding, indien jij daar recht op hebt, is het factuurbedrag van de betreffende opdracht. Aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.

12. Geschillen of onenigheid
Op elke overeenkomst tussen jou en mij is het Nederlands recht van toepassing. Is er onenigheid? Dan proberen we het eerst zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan leggen we ons geschil voor aan de rechter in het arrondissement Oost-Brabant. 

Heb je vragen over de bovenstaande voorwaarden? Neem dan contact op.